คณะศิษยานุศิษย์พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ.(เหล็ก จนฺทสีโล) ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาก่อสร้าง โพธิปักขิยธรรมสถาน เพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ที่มีต่อพระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (เหล็ก จนฺทสีโล) อีกทั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มีสถานปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน ที่สัปปายะ มีครูบาอาจารย์ที่สามารถช่วยให้ผู้ปฎิบัติสามารถเข้าถึงแก่นแท้แห่งพุทธธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้
โดยในเริ่มแรกคณะศิษย์ได้ดำเนินการเพื่อขอจัดตั้ง มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ ในปี
๒๕๔๓ และคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ออกหนังสืออนุญาต ให้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการประกาศการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่มที่ ๑๑๘ ตอนที่ ๑๐๐  วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ โดยมูลนิธิมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม และจรรโลงส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโพธิปักขิยธรรมสถานตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ ๑๒ไร่ เชิงภูเขาโดยมีถนนเข้าถึงได้โดยสะดวก และการก่อสร้างกุฏิ ได้แบ่งเป็น เขตโยคีหญิง โยคีชาย และเขตพระสงฆ์ โดยในปัจจุบันเขตปฏิบัติธรรมโยคีหญิง ประกอบด้วย กุฏิเดี่ยวพร้อมห้องน้ำ จำนวน ๑๑ กุฏิ เรือนแถวใต้ถุนสูง ซึ่งมีห้องเดี่ยวพร้อมห้องน้ำ รวม ๑๒ ห้อง และ ศาลาปฏิบัติธรรม รวมซึ่งสามารถรองรับโยคีได้ ๑๕ ? ๓๐ ท่าน

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2009 เวลา 15:30 น. )