ข่าวสารด้านใน

ระเบียบการสมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

1. สมัครล่วงหน้าตามตารางที่กำหนดไม่น้อยกว่า 7 วัน  ตรวจสอบตารางปฏิบัติธรรม

ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-2238-9928, 08-7028-6616 

หรือ  Inbox เข้ามาที่ facebook fanpage โพธิปักขิยธรรมสถาน

2. ยืนยันการเข้าปฏิบัติแน่นอนตามตารางที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 3 วัน ถ้าหากท่านไม่ยืนยันการเข้าปฏิบัติตามกำหนด ทางมูลนิธิฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์

3. เพื่อประโยชน์ของผู้ปฏิบัติ ควรอยู่ปฏิบัติครบตามตารางเวลาที่กำหนด

4. ผู้ปฏิบัติควรไปถึงสถานที่ปฏิบัติก่อนเวลา 12.00 น. 

5. สำหรับผู้สมัครเข้าปฏิบัติในตาราง การปฏิบัติเข้ม ผู้สมัครต้องได้รับการพิจารณาดูตามสภาวธรรม  โดยพระครูภาวนาวิหารธรรม (เหล็ก จนฺทสีโล)  หรือ พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ  

6.  ปิดวาจา เพื่อประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ในการปฏิบัติ จะให้ปิดวาจา  และงดใช้เครื่องสือสื่อสารทุกชนิด ทั้งในและนอกห้องพัก หากมีธุระกิจด่วนให้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่สำนักงานเท่านั้น (ให้ฝากโทรศัพท์ไว้ที่สำนักงานก่อนเข้าปฏิบัติ)

7. ค่าใช้จ่ายในการเข้าปฏิบัติ  สำนักปฏิบัติธรรมมีนโยบายที่ให้ผู้สนใจเข้าปฏิบัติธรรมได้โดย มีค่าใช้จ่ายตามกำลังทรัพย์ และกำลังศรัทธา โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ ที่สำนักงาน โดยตรง 

 ทั้งนี้ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารสำหรับพระภิกษุ สามเณร และโยคีผู้ปฎิบัติธรรม ดังนี้

คอร์ส 7 วัน 21,000 บาท 

คอร์ส 5 วัน 15,000 บาท 

คอร์ส 4 วัน 12,000 บาท 

หรือ วันละ 3,000 บาท หรือ ตามกำลังศรัทธา

คุณสมบัติ ระเบียบ และ ข้อบังคับในการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

(สำหรับผู้ปฎิบัติตามคอร์ส) 

ตารางกิจกรรมการปฏิบัติธรรม


กำหนดการวัดเปิดการอบรม

10.00-12.30 น.  ลงทะเบียนเข้าที่พัก รับประทานอาหารเที่ยง 
12.30-13.00 น.  ปฐมนิเทศที่ธรรมศาลาหลังใหญ่
13.00 น.   พิธีสมาทานกัมมัฏฐาน  
 (ไหว้พระ  ขอขมา สมาทานศีล 8 สมาทานกัมมัฏฐาน 
 และแนะนำการปฏิบัติโดยพระวิปัสสนาจารย์)
16.00 - 17.30 น น้ำปานะ พัก (สรีระกิจ)
17.30 - 19.30 น. ทำวัตรเย็น และฟังธรรมบรรยาย
20.00- 21.00 น.  ปฏิบัติ
21.00 น. พักผ่อน

กิจวัตประจำวัน

 04.00 น.  ตื่นนอน (โดยเสียงระฆังปลุก) สรีระกิจ
04.30 น.  ทำวัตรเช้า
05.30 น.  ปฏิบัติ
07.00 น.  รับประทานอาหาร (กำหนดอิริยาบถย่อย)
09.00 น.  เริ่มสอบอารมณ์ภาคเช้า
11.00 น.  รับประทานอาหาร (กำหนดอิริยาบถย่อย)
12.00 น.  ปฏิบัติ
16.00 - 17.30 น. น้ำปานะ(กำหนดอิริยาบถย่อย) พัก (สรีระกิจ)
17.30 - 19.30 น.    ทำวัตรเย็น และฟัง ธรรมบรรยาย
20.00-21.00 น.  ปฏิบัติ
21.00 น.                 พักผ่อน

กำหนดการวันปิดอบรม

04.00 น. ตื่นนอน (โดยเสียงระฆังปลุก) สรีระกิจ
04.30 น. ทำวัตรเช้า
05.30 น. ปฏิบัติ
07.00 น. รับประทานอาหาร ส่งแบบประเมินผล ทำความสะอาดที่พัก
08.30 น. พร้อมกันที่ธรรมศาลาหลังใหญ่่ โยคีแสดงความรู้สึก 
	     ไขปัญหาธรรมและให้โอวาท สมาทานศีล 5 ถวายปัจจัยไทยธรรม
     รับพร อุทิศส่วนบุญกุศล
     ขอขมาระหว่างผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันขอขมาพระวิปัสสนาจารย์ 
11.00 น. รับประทานอาหาร และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  

* ตารางปฏิบัติ และการจัดส่งอารมณ์ อาจเปลี่ยนแปลงตามการพิจารณาของพระวิปัสสนาจารย์ และตามความเหมาะสม 


คุณสมบัติ ระเบียบ และ ข้อบังคับในการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

(สำหรับผู้ปฎิบัตินอกคอร์ส) 

โพธิปักขิยธรรมสถาน เป็นสถานที่สัปปายะในการปฏิบัติ เปิดให้โยคีผู้ตั้งใจปฏิบัติ สามารถเข้าเก็บอารมณ์ในการปฏิบัติได้ โดยมี ระเบียบเพื่อประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ดังนี้

1. ต้องผ่านการปฏิบัติ และปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฎฐาน 4  ที่ได้รับการแนะนำจากพระวิปัสสนาจารย์ของโพธิปักขิยธรรมสถาน คือ พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. และ พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ

2. การสมัครเข้าอยู่ปฏิบัติเก็บอารมณ์ ให้สมัครโดยการติดต่อ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-7028-6616  และเจ้าหน้าที่จะทำการขออนุญาติ จากพระวิปัสสนาจารย์ หากได้รับอนุญาติ จึงจะมีสิทธิเข้าพักปฏิบัติได้

3. การข้าอยู่ปฏิบัติเก็บอารมณ์ ให้อยู่ได้ครั้งละ 15 วัน และหากต้องการอยู่ต่อ ต้องได้รับการพิจารณาจากพระวิปัสสนาจารย์เป็นครั้งๆไป  

4. ปิดวาจา  และงดใช้เครื่องสือสื่อสารทุกชนิด ทั้งในและนอกห้องพัก หากมีธุระกิจด่วนให้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่สำนักงานเท่านั้น

5. ต้องตั้งใจในการปฏิบัติ

6. ต้องรับศีลอุโบสถ (ยกเว้นผู้ป่วย)

7. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จต้องออกจากโรงอาหาร และ ห้ามเข้าห้องครัว หากต้องการสิ่งใด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่

8. เข้าพักในห้องตามที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้ให้  และทำความสะอาดด้วยตนเองให้เรียบร้อย เมื่อครบกำหนดออกจากการปฏิบัติ

9. โยคีผู้ปฎิบัติเก็บอารมณ์ทุกคน ต้องส่งอารมณ์ ตามเวลาที่จัดให้  

10. ห้ามทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติธรรรม  เช่น ห้ามอ่าน-เขียนหนังสือ ห้ามออกกำลังกาย

11. ต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบของสำนัก  และปฏิบัติตามกฎขอบังคับอื่นๆของสำนัก


ทั้งนี้หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ จะไม่ได้รับการพิจารณาให้อยู่ปฏิบัติต่อ 

มูลนิธิฯ ขออนุโมทนาในความร่วมมือจากทุกท่านมา ณ ที่นี้


ปรับปรุง และประกาศ โดย 

พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ

พระวิปัสสนาจารย์

สิงหาคม 2558

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016 เวลา 17:10 น. )