เกี่ยวกับมูลนิธิประวัติ

คณะศิษยานุศิษย์พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (เหล็ก จนฺทสีโล) โดย ดร. ธีระ - รศ.ดร. จารุมา อัชกุล และคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาก่อสร้าง โพธิปักขิยธรรมสถาน เพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ที่มีต่อพระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (เหล็ก จนฺทสีโล) อีกทั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มีสถานปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน ที่สัปปายะ มีครูบาอาจารย์ที่สามารถช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าถึงแก่นแท้แห่งพุทธธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้

 

ในเริ่มแรกคณะศิษย์ได้ดำเนินการเพื่อขอจัดตั้ง มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ ในปี ๒๕๔๓ และคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ออกหนังสืออนุญาต ให้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๔ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ดำเนินการประกาศการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่มที่ ๑๑๘ ตอนที่ ๑๐๐ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีการจดทะเบียน ให้โพธิปักขิยธรรมสถาน มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ เป็นมูลนิธิสาขาของวัดสุขสำราญ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

 

 

มูลนิธิมีวัตถุประสงค์หลัก

เพื่อพัฒนาก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม และจรรโลงส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐาน พองหนอ-ยุบหนอ

 

โพธิปักขิยธรรมสถาน 

ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่ ๑๒ ไร่ เชิงภูเขาโดยมีถนนเข้าถึงได้โดยสะดวก และการก่อสร้างกุฏิ แบ่งเป็น เขตโยคีหญิง โยคีชาย เขตพระสงฆ์ และเขตธุดงค์ 

สำหรับเขตปฏิบัติธรรมแบ่งเป็นส่วนของโยคีหญิง  และโยคีชาย ประกอบด้วย กุฏิเดี่ยวพร้อมห้องน้ำ จำนวน ๑๑ กุฏิ เรือนแถวใต้ถุนสูง ซึ่งมีห้องเดี่ยวพร้อมห้องน้ำ รวม ๑๒ ห้อง และศาลาปฏิบัติธรรมซึ่งสามารถรองรับโยคีได้ ๑๕ - ๓๐ ท่าน

 

 

   
   

 

 

Free Joomla! template by L.THEME