ตราสัญลักษณ์

 

ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ

 

ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิเป็นรูปดอกบัวสี่เหล่า ซึ่งพระอรรถกถาจารย์ได้อุปมาเสมือนบุคคล ๔ จำพวก ได้แก่

๑. อุคฆฏิตัญญู ดอกบัวที่ตั้งขึ้นพ้นน้ำ รอสัมผัสแสงอาทิตย์ก็จะบานในวันนี้ เปรียบเสมือน บุคคลที่มีปัญญา เฉียบแหลมได้รับฟังเพียงหัวข้อธรรมก็สามารถบรรลุ ธรรมได้ อาทิ พระสารีบุตร เมื่อได้สดับธรรมจากพระอัสสชิ ว่า  ธรรมเหล่าใดเกิด แต่เหตุ พระพุทธองค์ทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระองค์ มีปกติตรัสอย่างนี้  ก็เกิดดวงตาเห็นธรรมที่ว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมต้องมี ความดับเป็นธรรมดา

๒. วิปจิตัญญู ดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอน้ำ จักบานในวันพรุ่งนี้ เปรียบเสมือน บุคคลที่ได้รับ ฟังธรรมแล้วต้องได้รับ การอธิบายขยายความหมายของหัวข้อธรรมนั้นจึงจะบรรลุธรรมได้

๓. เนยยะ ดอกบัวที่อยู่ในน้ำ ยังไม่โผล่พ้นน้ำ จักบานในวันต่อๆไป เปรียบเสมือน บุคคล ที่ฟังธรรมแล้ว ต้องได้รับ การอธิบายขยายความหมายของหัวข้อธรรมนั้นอย่างต่อเนื่องและ บ่อยๆ จึงจะสามารถบรรลุธรรมได้

๔. ปทปรมะ ดอกบัวจมอยู่ในโคลนตมจักกลายเป็นอาหารของปลาและเต่า เปรียบเสมือนบุคคล ผู้ด้อยด้วยปัญญา แม้จะแสดงธรรมให้ฟังเท่าใดก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้

 

Free Joomla! template by L.THEME