หลักสูตรปฏิบัติธรรม

 

โพธิปักขิยธรรมสถาน เป็นสถานปฏิบัติธรรมตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน วิปัสสนากรรมฐาน (พอง-ยุบ) มีการสอบอารมณ์โดยพระวิปัสสนาจารย์ คือ พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. และ พระมหาบุญทัน รตนปญฺโญ วันละ 1 ครั้ง รักษาศีล 8 ในระหว่างการเข้าปฏิบัติ และการแต่งกายชุดสุภาพ สีขาว ไม่มีลวดลาย

 

หลักสูตรการปฏิบัติ 

 • หลักสูตรระยะสั้น  เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นปฏิบัติ สามารถสมัครได้ในวันตามที่กำหนดในตารางคอร์สปฏิบัติธรรม การปฏิบัติจะมีวิทยากรพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแล
 • หลักสูตรเข้ม  เหมาะสำหรับ ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพระวิปัสสนาจารย์ ให้จัดสรรเวลาในการปฏิบัติด้วยตนเอง
 • หลักสูตรปฏิบัติยาว  เหมาะสำหรับ ผู้ที่พร้อมจะปฏิบัติต่อเนื่องในสถานที่ที่ความสัปปายะ  และสามารถอยู่ปฏิบัติได้ระยะยาวตามการพิจารณาของพระอาจารย์

 

คุณสมบัติของผู้เข้าปฏิบัติ

หลักสูตรระยะสั้น

 

คุณสมบัติ และระเบียบข้อบังคับของผู้เข้าปฏิบัติหลักสูตรระยะสั้น

๑. มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (หรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง)

๒. สามารถรักษาศีล ๘ และอยู่ในกฎระเบียบได้เป็นอย่างดี

๓. มีศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ยินดีรับฟังและปฏิบัติตามวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์แนะนำให้

๔.สามารถปฏิบัติตามเวลาที่พระวิปัสสนาจารย์กำหนดให้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หลบเลี่ยงออกจาก การปฏิบัติ ขณะที่ยังไม่ถึงเวลาพัก

๕. ปิดวาจา  และงดใช้เครื่องสื่อสารทุกชนิด ทั้งในและนอกห้องพัก หากมีธุรกิจด่วนให้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่สำนักงานเท่านั้น

๖. ต้องตั้งใจในการปฏิบัติ ดูกิจกรรมการปฏิบัติประจำวัน

๗. สามารถเข้าปฏิบัติได้ในวันเริ่มต้น และอยู่ปฏิบัติได้ตลอดจนสิ้นสุดโครงการ

๘. ต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบของสำนัก และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอื่น ๆ ของสำนัก

 

สถานปฏิบัติธรรม มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ ขออนุโมทนาในความร่วมมือจากทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

ประกาศ โดย

พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ

พระวิปัสสนาจารย์

ตุลาคม 2560

คุณสมบัติของผู้เข้าปฏิบัติ

หลักสูตรเข้ม

------------------------------------------------

 

 

คุณสมบัติและระเบียบข้อบังคับของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเข้ม

 • มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคุณสมบัติของผู้เข้าปฏิบัติหลักสูตรระยะสั้น
 • ผ่านการเข้าปฏิบัติหลักสูตรระยะสั้น อย่างน้อย 2 คอร์ส

 

สถานปฏิบัติธรรม มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ ขออนุโมทนาในความร่วมมือจากทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

ประกาศ โดย

พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ

พระวิปัสสนาจารย์

ตุลาคม 2560

คุณสมบัติ ระเบียบ และข้อบังคับ

ในการเข้าปฏิบัติ

วิปัสสนากัมมัฏฐาน

หลักสูตรระยะยาว

(สำหรับผู้ปฏิบัตินอกคอร์ส)

------------------------------------------------

 

 

คุณสมบัติ ระเบียบ และข้อบังคับในการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

ลักสูตรระยะยาว (สำหรับผู้ปฏิบัตินอกคอร์ส)

 

โพธิปักขิยธรรมสถาน เป็นสถานที่สัปปายะในการปฏิบัติ เปิดให้โยคีผู้ตั้งใจปฏิบัติ สามารถเข้าเก็บอารมณ์ในการปฏิบัติได้ โดยมี ระเบียบเพื่อประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ดังนี้

 

 1. ต้องผ่านการปฏิบัติ และปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฎฐาน 4 ที่ได้รับการแนะนำจากพระวิปัสสนาจารย์ของโพธิปักขิยธรรมสถาน คือ พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. และ พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ
 2. การสมัครเข้าอยู่ปฏิบัติเก็บอารมณ์ ให้สมัครโดยการติดต่อ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-7028-6616 และเจ้าหน้าที่จะทำการขออนุญาติ จากพระวิปัสสนาจารย์ หากได้รับอนุญาติ จึงจะมีสิทธิเข้าพักปฏิบัติได้
 3. การเข้าอยู่ปฏิบัติเก็บอารมณ์ ให้อยู่ได้ครั้งละ 15 วัน และหากต้องการอยู่ต่อ ต้องได้รับการพิจารณาจากพระวิปัสสนาจารย์เป็นครั้งๆไป
 4. ปิดวาจา และงดใช้เครื่องสื่อสารทุกชนิด ทั้งในและนอกห้องพัก หากมีธุรกิจด่วนให้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่สำนักงานเท่านั้น
 5. ต้องตั้งใจในการปฏิบัติ
 6. ต้องรับศีลอุโบสถ (ยกเว้นผู้ป่วย)
 7. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จต้องออกจากโรงอาหาร และห้ามเข้าห้องครัว หากต้องการสิ่งใด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่
 8. เข้าพักในห้องตามที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้ให้ และทำความสะอาดด้วยตนเองให้เรียบร้อยเมื่อครบกำหนดออกจากการปฏิบัติ
 9. โยคีผู้ปฏิบัติเก็บอารมณ์ทุกคน ต้องส่งอารมณ์ ตามเวลาที่จัดให้
 10. ห้ามทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติธรรรม เช่น ห้ามอ่าน-เขียนหนังสือ ห้ามออกกำลังกาย
 11. ต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบของสำนัก และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอื่น ๆ ของสำนัก

 

ทั้งนี้หากไม่สามารถปฏิบัติตามได้ จะไม่ได้รับการพิจารณาให้อยู่ปฏิบัติต่อ

 

สถานปฏิบัติธรรม มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ ขออนุโมทนาในความร่วมมือจากทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

ประกาศ โดย

พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ

พระวิปัสสนาจารย์

ตุลาคม 2560

------------------------------------------------

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 • หลักสูตรปฏิบัติธรรม

 

 

 

 

Free Joomla! template by L.THEME