หลักสูตรปฏิบัติธรรม

 

โพธิปักขิยธรรมสถาน เป็นสถานปฏิบัติธรรมตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน วิปัสสนากรรมฐาน (พอง-ยุบ) มีการสอบอารมณ์โดยพระวิปัสสนาจารย์ คือ พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. และ พระมหาบุญทัน รตนปญฺโญ วันละ 1 ครั้ง รักษาศีล 8 ในระหว่างการเข้าปฏิบัติ และการแต่งกายชุดสุภาพ สีขาว ไม่มีลวดลาย

 

หลักสูตรการปฏิบัติ 

 • หลักสูตรระยะสั้น  เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นปฏิบัติ สามารถสมัครได้ในวันตามที่กำหนดในตารางคอร์สปฏิบัติธรรม การปฏิบัติจะมีวิทยากรพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแล
 • หลักสูตรเข้ม  เหมาะสำหรับ ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพระวิปัสสนาจารย์ ให้จัดสรรเวลาในการปฏิบัติด้วยตนเอง
 • การปฎิบัติเก็บอารมณ์ เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพระวิปัสสนาจารย์เท่านั้น 

 

หลักสูตรระยะสั้น

 

คุณสมบัติ และระเบียบข้อบังคับของผู้เข้าปฏิบัติหลักสูตรระยะสั้น

1. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (หรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง)

2. สามารถรักษาศีล 8 และอยู่ในกฎระเบียบได้เป็นอย่างดี

3. มีศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ยินดีรับฟังและปฏิบัติตามวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์แนะนำให้

4.สามารถปฏิบัติตามเวลาที่พระวิปัสสนาจารย์กำหนดให้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หลบเลี่ยงออกจาก การปฏิบัติ ขณะที่ยังไม่ถึงเวลาพัก

5. ปิดวาจา  และงดใช้เครื่องสื่อสารทุกชนิด ทั้งในและนอกห้องพัก โดยสามารถนำเครื่องมือสื่อสารฝากที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน หากมีธุระด่วนให้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเท่านั้น 

6. ต้องตั้งใจในการปฏิบัติ และทำกิจกรรมประจำวันต่างๆตามที่กำหนดให้ ดูกิจกรรมการปฏิบัติประจำวัน

7. สามารถเข้าปฏิบัติได้ในวันเริ่มต้น และอยู่ปฏิบัติได้ตลอดจนสิ้นสุดโครงการ

8. ต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบของสำนัก เป็นชุดปฏิบัติธรรม หรือชุดเสื้อกางเกงชายาวแบบสุภาพสีขาวล้วน อนุโลมให้ใส่กางเกงสีดำได้ และเป็นกางเกงขายาวเท่านั้น ไม่ให้ใส่กางเกงเกงสี่ส่วน ผู้หญิงผมยาวให้รวบผมให้เรียบร้อย

9. ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอื่น ๆ ของสำนัก

 

สถานปฏิบัติธรรม มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ ขออนุโมทนาในความร่วมมือจากทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

ประกาศ โดย

พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ

พระวิปัสสนาจารย์

ตุลาคม 2560

 

หลักสูตรเข้ม

---------------------------------------------------------------------------------

 คุณสมบัติและระเบียบข้อบังคับของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเข้ม

 • มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคุณสมบัติของผู้เข้าปฏิบัติหลักสูตรระยะสั้น
 • เคยผ่านการเข้าปฏิบัติหลักสูตรระยะสั้น อย่างน้อย 2 คอร์ส

 

มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ ขออนุโมทนาในความร่วมมือจากทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

ประกาศ โดย

พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ

พระวิปัสสนาจารย์

ตุลาคม 2560

ปฏิบัติเก็บอารมณ์

นอกคอร์ส

--------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับผู้ปฏิบัตินอกคอร์ส

โพธิปักขิยธรรมสถานเป็นสถานที่สัปปายะในการปฏิบัติ  เปิดให้โยคีผู้ตั้งใจปฏิบัติ  สามารถเข้าเก็บอารมณ์ในการปฏิบัติได้ โดยมีระเบียบเพื่อประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ดังนี้

การสมัครการสมัครเข้าปฏิบัติเก็บอารมณ์ (นอกคอร์ส)

 1. สมัครโดยการติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์  087-0286616, 082-2389928 หรือทางเพจ โพธิปักขิยธรรมสถาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 1. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 โดยมีพระวิปัสสนาจารย์ คือ  หลวงพ่อพระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. และพระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ  
 2. ต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติได้เอง และได้รับอนุญาตจากพระวิปัสสนาจารย์ คือ  หลวงพ่อพระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. หรือพระอาจารย์มหาบุญทัน  รตนปญฺโญ ให้เข้าเก็บอารมณ์นอกคอร์สได้
 3. การเข้าปฏิบัติเก็บอารมณ์ให้อยู่ได้ครั้งละ 15  วัน (ยกเว้นอยู่เข้าพรรษา จะต้องได้รับการอนุญาตจากพระวิปัสสนาจารย์)

ข้อบังคับในการเข้าเก็บอารมณ์ปฎิบัติธรรมนอกคอร์ส

 1. ต้องตั้งใจในการปฏิบัติ
 2. ต้องรับศีล 8 (ยกเว้นผู้ป่วย)
 3. ต้องปิดวาจา  และงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดทั้งในและนอกห้องพัก  โดยสามารถนำเครื่องมือสื่อสารฝากที่เจ้าหน้าที่สำนักงาน หากมีธุระด่วนให้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเท่านั้น
 4. ต้องส่งอารมณ์ตามเวลาที่จัดให้
 5. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ  ต้องออกจากโรงอาหาร ห้ามนำอาหารมาแจกให้โยคีอื่นๆ และห้ามให้อาหารหมาแมว ห้ามเข้าห้องครัว หากต้องการสิ่งใดให้แจ้งเจ้าหน้าที่
 6. ห้ามนำอาหารแห้ง ขนม ไปเก็บในห้อง หรือประกอบอาหารในห้อง
 7. ห้ามทำกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติธรรม เช่น ห้ามอ่าน-เขียนหนังสือ  ห้ามออกกำลังกาย  ห้ามเก็บดอกไม้ ห้ามเก็บผลไม้ ห้ามเก็บอาหารไว้บนห้องโดยเด็ดขาด
 8. เข้าพักในห้องตามที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้ให้ เมื่อครบกำหนดออกจากการปฏิบัติ ให้ทำความสะอาดเก็บอุปกรณ์ คืนห้องด้วยตนเองให้เรียบร้อย เก็บของส่วนตัวกลับให้หมด คืนอุปกรณ์ที่ยืมในที่จัดเตรียมไว้ให้ และคืนกุญแจที่สำนักงาน
 9. ต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบของสำนัก เป็นชุดปฏิบัติธรรม หรือชุดเสื้อกางเกงชายาวแบบสุภาพสีขาวล้วน อนุโลมให้ใส่กางเกงสีดำได้ และเป็นกางเกงขายาวเท่านั้น ไม่ให้ใส่กางเกงเกงสี่ส่วน
 10. ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอื่น ๆ ของสถานปฏิบัติธรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน

 

*** หากไม่สามารถปฏิบัติตามกฏระเบียบได้  จะไม่ได้รับการพิจารณาให้อยู่ต่อ  ขอให้ท่านพิจารณาตนเอง ก่อนที่จะเชิญออกจากสำนักเ พราะเมื่อท่านยังไม่พร้อมที่จะปฎิบัติท่านก็ควรออกไปก่อน จะได้ไม่เป็นแบบอย่างแก่ผู้ปฎิบัติคนอื่นๆ และรบกวนท่านอื่นๆ เมื่อท่านพร้อมจะเข้าปฎิบัติอีกทางสำนักก็ยินดี

*** หากไม่เข้าใจระเบียบโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

***เมื่อท่านรับทราบและเซนต์ซื่อแล้วนำระเบียบนี้เข้าไปยืนยันกับพระวิปัสสนาจารย์

***ขออนุโมทนาในความร่วมมือจากทุกท่านมา  ณ  ที่นี้ด้วย

 

ปรับปรุงและประกาศ โดย

พระมหาบุญทัน  รตนปญฺโญ  พระวิปัสสนาจารย์ 

12 ตุลาคม 2565

   

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 • หลักสูตรปฏิบัติธรรม

 

 

 

 

Free Joomla! template by L.THEME