พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ.


พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (พระมหาเหล็ก จนฺทสีโล)

 

พระวิปัสสนาจารย์ใหญ่ ประจำโพธิปักขิยธรรมสถาน

เจ้าอาวาสวัดสุขสำราญ ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

 

นามเดิม เหล็ก สุภศร เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๙๒ ที่บ้านครั่ง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นบุตรของนายสี และนางจันดา สุภศร ปัจจุบันโยมพ่อโยมแม่ถึงแก่กรรม มีพี่น้องรวมทั้งสิ้น ๙ คน  

งานของท่าน     

พ.ศ.๒๕๑๔   จบนักธรรมเอก

พ.ศ.๒๕๒๔   จบเปรียญธรรม ๓ ประโยค

พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๓๖  หันจากภาวนาพุทโธมาเริ่มฝึกสายพองหนอ-ยุบหนอกับพระอาจารย์ดร.ภัททันตะ อาสภะมหาเถระ ธรรมาจริยะ อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ ที่สำนักวิเวกอาศรม จังหวัดชลบุรี เป็นเวลา ๔ ปี 

พ.ศ.๒๕๓๓    รับปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

พ.ศ.๒๕๓๙    เป็นเจ้าอาวาสวัดสุขสำราญ บ้านโคกหัวเสือ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ.๒๕๕๑     รับพระราชทานสมณศักดิ์ มีพระราชทินนามว่าพระครูภาวนาวิหารธรรม ทผจล.ชอ.วิ.(พระครูชั้นเอก เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ)

พ.ศ.๒๕๕๔     รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัดในปกครอง ๒๐ วัด ๑๔ สำนักสงฆ์      

พ.ศ.๒๕๕๖    เป็นพระอุปัชฌาย์   

พ.ศ.๒๕๕๙     รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พัดยศ เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (จอ.ชพ.วิ)

 

ปัจจุบันพระครูภาวนาวิหารธรรม เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำที่

  • วัดสุขสำราญ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
  • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี
  • มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • โพธิปักขิยธรรมสถาน ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
  • สวนธรรมหาดเสลา ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว    จังหวัดนครสวรรค์
  • บ้านสบาย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา      

พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. มีสำนักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่บรรดาศิษย์ของท่านได้ร่วมกันสร้างถวาย ๒ แห่ง คือ โพธิปักขิยธรรมสถาน  ตั้งอยู่ที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และสวนธรรมโคกระกา ตั้งอยู่ข้างวัดสุขสำราญ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

Free Joomla! template by L.THEME