กิจกรรมสถานปฏิบัติธรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน ตุลาคม ๒๕๖๐

กิจกรรมสถานปฏิบัติธรรม

โพธิปักขิยธรรมสถาน ตุลาคม ๒๕๖๐

ขอเรียนเชิญทอดกฐินสามัคคีโพธิปักขิยธรรมสถาน  ประจำปี ๒๕๖๐

                        วันอาทิตย์ที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

“โพธิปักขิยธรรมสถาน” มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพได้ก่อตั้งและดำเนินงานด้าน

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔  มาตั้งแต่ปี พศ.๒๕๔๖

โดยมีพระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (พระมหาเหล็ก จนฺทสีโล)  และพระมหาบุญทัน รตนปญฺโญ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำ  โดยในปีนี้ได้จัดงานทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อถวายผ้ากฐินเป็นอานิสงค์

แก่พระภิกษุที่เข้าอยู่จำพรรษา และปัจจัยบริวารกฐินใช้เป็นกองทุนสนับสนุน

งานวิปัสสนากรรมฐาน และซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ปฏิบัติธรรม

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี

๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. ผู้ร่วมทำบุญเดินทางถึง “โพธิปักขิยธรรมสถาน”

๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ทอดกฐินสามัคคี

๑๑.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเพล

๑๑.๓๐ น. ผู้ร่วมงานร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (มีออกร้านโรงทาน)

 

ท่านสามารถบริจาคได้โดยตรงที่ โพธิปักขิยธรรมสถาน หรือผ่านธนาคาร ดังนี้

- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (สาขาประชานิเวศน์ ๑)

ชื่อบัญชี “มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ”  เลขที่ ๐๘๕-๒- ๓๖๔๒๘-๖

 

- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (สาขาประชานิเวศน์ ๑)

 ชื่อบัญชี “วัดสุขสำราญ”  เลขที่ ๑๓๗-๒-๑๙๕๕๐-๑ เพื่อโพธิปักขิยธรรมสถาน 

 

และส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ถึงคุณพิมลพรรณ ชัยสวัสดิ์อารี กรรมการเหรัญญิกของมูลนิธิฯ บ้านเลขที่ ๘๒/๔๔๑ ซอยซิเมนต์ไทย ๒๐  ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐โทรสาร ๐๒-๙๑๑๐๔๐๒  หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์  ๐๘๑-๘๕๐-๙๑๖๗

หรือส่งภาพหลักฐานการโอน มาที่  Inbox Fanpage โพธิปักขิยธรรมสถาน

 

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคี

ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 

 

Free Joomla! template by L.THEME