ค้นหา 

  • ระยะที่1 เสมือนไม้ไผ่ท่อนเดียว

    หลักปฏิบัติกัมมัฎฐาน
    คจฺฉนฺโต วา คจฺฉามีติ ปชานาติเดินจงกรมอยู่ ก็รู้ว่าเดินจงกรมอยู่ กำหนด ขวาย่างหนอ ต้องกำ...